Algemene voorwaarden

De dienst “secure.HaagseFeiten.nl” (hierna “Haagse Feiten”) wordt ter beschikking gesteld door Political Inzights B.V. (bij wijze van Software-as-a-Service), statutair gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 63672227. Political Inzights B.V. behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale dienst van Haagse Feiten stem je in met de algemene voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Political Inzights B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Haagse Feiten is een digitale dienst die toegang biedt tot parlementaire informatie die verrijkt wordt met data en informatie uit diverse relevante bronnen. Haagse Feiten is beschikbaar voor iedereen die registreert via de website haagsefeiten.nl.

Abonnement

Via de website https://haagsefeiten.nl kun je een abonnement afsluiten. Haagse Feiten kent drie soorten abonnement: Basic,Premium en Teamwork. Het Basic abonnement is kosteloos en zonder verdere verplichtingen. Hierbij krijg je een beperkte toegang tot Haagse Feiten. Het Premium abonnement is de betaalde versie van Haagse Feiten. De prijs van een Premium abonnement begint vanaf €1.200,- per jaar. Je krijgt direct na ontvangst van de betaling toegang. Met Teamwork abonnement, dat €360,- per jaar kost, kun je meedoen met teams en word je uitgenodigd om samen te werken. Vervolgens kun je notities met elkaar delen, reacties geven en zien welke documenten actief zijn.

Na registratie van jouw abonnement kun je veertien dagen lang het Premium abonnement kosteloos uitproberen. Deze proefperiode vervalt automatisch. Political Inzights B.V. heeft het recht een verzoek tot Haagse Feiten te weigeren.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1     Haagse Feiten biedt je de mogelijkheid parlementaire data in te zien, specifieke informatie te volgen op basis van onderwerpen en derden te informeren van specifieke informatie door deze te delen. Je bepaalt zelf welke informatie je wilt bijhouden en wat je met de resultaten doet.

1.2     Na registratie kun je veertien dagen lang Haagse Feiten met alle functionaliteiten uitproberen. Daarna wordt dit abonnement teruggezet naar Basic.

1.3     Het is niet toegestaan jouw wachtwoord aan derden te verstrekken. Political Inzights B.V. heeft het recht om na verzending een wachtwoord te annuleren.

1.4     Haagse Feiten verwerkt jouw persoonsgegevens. Political Inzights B.V. treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Je vrijwaart Political Inzights B.V. van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1     Het is verboden om Haagse Feiten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2     In het bijzonder is het verboden naar persoonsgegevens te vragen zonder een adequate privacypolicy te hebben gepubliceerd. Ook bij overige verwerking van persoonsgegevens dien je aan de Wet bescherming persoonsgegevens te conformeren.

2.3     Indien Political Inzights B.V. constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Political Inzights B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4     Indien naar het oordeel van Political Inzights B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Political Inzights B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Political Inzights B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5     Political Inzights B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Political Inzights B.V. gerechtigd om jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat je inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6     Political Inzights B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart Political Inzights B.V. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1     Political Inzights B.V. spant zich in om Haagse Feiten beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2     Political Inzights B.V. onderhoudt Haagse Feiten actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Political Inzights B.V. dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3     Political Inzights B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Haagse Feiten aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Political Inzights B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1     Haagse Feiten en de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Political Inzights B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Political Inzights B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2     Informatie die je opslaat of verwerkt via Haagse Feiten is en blijft jouw eigendom. Political Inzights B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor Haagse Feiten, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Je kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3     Indien je informatie stuurt naar Political Inzights B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, dan geen je Political Inzights BV het recht om deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4     Political Inzights B.V. zal geen kennis nemen van gegevens die je opslaat en/of verspreidt via Haagse Feiten, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Political Inzights B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Political Inzights B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1     Aan het gebruik van Haagse Feiten is een vergoeding per abonnementsperiode verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.

5.2     Betaling dient via de online betaalservice te geschieden of per bancaire overschrijving indien er voor “betaling op rekening” is gekozen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Political Inzights B.V. het recht Haagse Feiten op te schorten, te ontbinden en toegang tot de dienst te staken.

5.3     Indien voor “betaling op rekening” is gekozen is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1     Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Political Inzights B.V. beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2     Political Inzights B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Political Inzights B.V. meldt.

6.4     In geval van overmacht is Political Inzights B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1     De overeenkomst gaat in zodra je een e-mailbevestiging hebt ontvangen op het door jou opgegeven mailadres.

7.2     Er kan een premium abonnement afgesloten worden met een looptijd van een jaar.

7.3     De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode.

Op ieder moment kan je de overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen via het contactformulier.

7.4     Political Inzights B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien je achttien maanden lang niet hebt ingelogd. In dat geval zal Political Inzights B.V. eerst een herinneringsmail sturen aan het e-mailadres dat aan het account gekoppeld is.

7.5     Let op: Het is niet mogelijk de data die je opslaat of verwerkt via de Dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1     Political Inzights B.V. heeft het recht om de prijs van Haagse Feiten te wijzigen. Bij eventuele prijsverhoging zullen we je op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om Haagse Feiten te beëindigen.

8.2     Political Inzights B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3     Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van Haagse Feiten na de datum van inwerkingtreding, geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1     Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2     Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Haagse Feiten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Political Inzights B.V. gevestigd is.

9.3     Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4     De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Political Inzights B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij je tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5     Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6     Political Inzights B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Haagse Feiten of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

9.7   Political Inzights B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op secure.HaagseFeiten.nl.